Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380454

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.6.2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. Nr 99, poz. 905)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020990905

Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.6.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19, poz. 97 ze zm.). Obowiązywało do 28.11.2012 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.2.2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 35, poz. 314 ze zm.). Obowiązywało do 26.2.2008 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.1.2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 16, poz. 136). Obowiązywało do 30.1.2008 r.

Rozporządzenie Rady Ministrow z 29.6.2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. Nr 131, poz. 1092)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051311092

Rozporządzenie Rady Ministrow z 10.2.1998 r. w sprawie przepisow wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osob prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980230120

Rozporządzenie Rady Ministrow z 13.1.1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. Nr 9, poz. 32). Obowiązywało do 24.1.2004 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042072109

Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks społek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037

Ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 931 ze zm.)

Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115

Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187)

Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000840948

Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011241361

Ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911010444

Ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.)

Ustawa z 26.10.1995 r. o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926

Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041211266

Ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050310266

Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

Ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022001682

Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.)

Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.)

Ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061360969

Ustawa z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.)

Ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) – obowiązywała do 12.10.1995 r.

Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591

Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

Ustawa z 15.12.2000 r. o społdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031191116

Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

Ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewodztwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.)

Ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.)

Ustawa z 12.12.2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ze zm.). Obowiązywała do 6.10.2006 r.

Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102431623

Ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Ustawa z 9.7.2011 r. – Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981)

Ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145)

W czym możemy pomóc?