Zanim osoba zainteresowana wyceną nieruchomości będzie mogła mówić o sobie jako o rzeczoznawcy majątkowym, musi przebyć pewną drogę.

Po pierwsze, kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe (studia spełniające minimum programowe) lub studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Po drugie, kandydat musi odbyć praktyki zawodowe na rzeczoznawcę. Na praktykę można zgłosić się po ukończeniu studiów spełniających minimum programowe lub po pierwszym semestrze studiów podyplomowych.

Po trzecie, kandydat musi zdać egzamin państwowy przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Podstawa prawna:

ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Do kogo kierujemy ofertę praktyk zawodowych?

Na praktyki zawodowe zapraszamy wszystkich, którzy posiadają:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami (spełniającymi minimum programowe z zakresu wyceny nieruchomości)
 • wykształcenie wyższe (bez względu na ukończony kierunek) i rozpoczęte lub ukończone studia podyplomowe na kierunku: „Wycena nieruchomości”

Jak długo trwają praktyki zawodowe?

Praktyki odbywane przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych trwają 6 miesięcy. W tym czasie każdy praktykant sporządza 6 operatów do wyboru z poniższej listy:

 1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 2.  nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 3.  nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 4.  budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 5.  nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 6.  nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 7.  nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 8.  nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

Koszty praktyk zawodowych

Koszt praktyk wynosi 2 000 zł*

Dzienniczek praktyk – 100 zł

*Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2.

Dlaczego warto odbyć praktykę właśnie u nas?

Wszyscy kandydaci na rzeczoznawców majątkowych, którzy odbywają praktykę w naszym biurze mogą liczyć na:

 • opiekę merytoryczną: spotkania, w ramach których omawiane są kluczowe aspekty prawne i metodyka,
 • materiały dydaktyczne: moduły najważniejszych informacji na temat sposobów i metod wycen
 • zaświadczenia: wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w praktykach. Dzięki temu, żaden z naszych praktykantów nie ma problemów z uzyskaniem danych niezbędnych do wykonywania operatów.

Praktykę można zacząć w dowolnym momencie!

Kontakt:  tel. 690-966-707 ,  691-503-203  kontakt@centrumszkolen24.com

W czym możemy pomóc?