STATUT FUNDACJI CS24

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja CS24, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę

Figiel zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym, Repertorium A numer 2371/2016,

sporządzonym przez notariusza Romanę Gruskoś w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy

Al. Grottgera 1/1, w dniu 04 lipca 2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego

oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w

wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.

2. Symbol i nazwa Fundacji podlegaj ą ochronie prawnej.

3.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5

Celem Fundacji są:

1. wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej;

2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedstawicieli wolnych zawodów oraz osób

pragnących w przyszłości zostać przedstawicielami wolnych zawodów;

3. propagowanie wiedzy z zakresu wolnych zawodów;

4. działalność dobroczynna.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i szkoleń w

zakresie określonym celami statutowymi Fundacji;

b) sporządzanie analiz i opinii w zakresie określonym celami statutowymi

Fundacji;

c) prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, poligraficznej i

reprodukcyjnej;

d) udostępnianie pomieszczeń i sprzętów Fundacji;

e) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami

wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

f) członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami

Fundacji.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji

zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 (słownie: tysiąc pięćset)

złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów;

2. dotacji i subwencji oraz grantów;

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. dochodów z majątku Fundacji;

5. odsetek bankowych.

6. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 11

1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących

realizacji jej celów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)

3. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

4. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania (PKD 70.22.Z)

6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych (PKD 72.20.Z)

7. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

8. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( PKD 68.31.Z)

9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i

niemieszkalnych ( PKD 41.20 .Z)

10. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

(PKD 41.10.Z)

11. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)

12. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)

14. Transport drogowy towarów (PKD 49.41)

15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

(PKD 68.20.Z)

17. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

19. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)

20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD

85.59.B)

21. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych (PKD 72.20.Z)

22. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD

71.12.Z)

24. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (PKD 58)

25. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

(PKD66.21.Z)

26. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;

BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE (PKD 71)

3. Fundacja może występować jako udziałowiec albo akcjonariusz spółek prawa handlowego

powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów

Fundacji

4. Na prowadzenie działalności gospodarczej wydziela się środki w kwocie 1.000,00 zł.

5. We wszelkich kwestiach majątkowych i związanych z prowadzoną przez Fundację

działalnością gospodarczą oświadczenia woli składa Zarząd Fundacji.

WŁADZE FUNDACJI

§ 12

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. Fundator może zostać powołany do Zarządu

Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się od 1 do trzech osób powoływanych przez Fundatora na

trzyletnią kadencję.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez

Fundatora przed upływem kadencji.

5. W skład pierwszego Zarządu Fundator powołuje Agnieszkę Figiel.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

pracowników Fundacji;

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd, w razie gdy jest wieloosobowy podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie

uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy decyzje podejmowane są w formie

postanowień.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu jednoosobowo.

ZMIANA STATUTU

§ 15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla

realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 16

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej

zmianie cel Fundacji.

§ 17

W sprawach połączenia z inną fundacją Fundator, przy czym decyzja ta może zapaść jedynie

na wniosek Zarządu Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 19

W sprawach likwidacji Fundacji organem decydującym jest Fundator, przy czym decyzja ta

może zapaść jedynie na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą

decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych

celach.

§ 21

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze

Sądowym.

W czym możemy pomóc?