Utrata uprawnień przez rzeczoznawcę

3

Po uzyskaniu tytułu zawodowego i wpisaniu do centralnego rejestru, rzeczoznawca majątkowy może przystąpić do sporządzania wycen nieruchomości. Jego praca powinna opierać się na obiektywizmie oraz niezależności, musi kierować się Kodeksem Etyki Zawodowej, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których rzeczoznawca nie wypełnia swoich obowiązków w stosowny sposób. W takiej sytuacji może podlegać on odpowiedzialności zawodowej, a niekiedy także karom tj. nagany lub upomnienia, ale również zawieszenia. W szczególnych przypadkach rzeczoznawca musi jeszcze raz przystąpić do egzaminu. Przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko mieniu, utrata zdolności do czynności prawnych to niektóre z sytuacji, w których rzeczoznawca zostaje pozbawiony uprawnień zawodowych. Utrata uprawnień następuje wyłącznie na podstawie przeprowadzonego postępowania przed Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

Categories: Bez kategorii

Dodaj komentarz

Email will remain private. All fields are required. No html tags alowed.

W czym możemy pomóc?